Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Antarah: 1931 bm
Antarah
1931 bm 000834 AHR
Breeder: W.K. Kellogg

Tail Male: *Deyr
Tail Female: *Reshan
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%			*Deyr: 1904 cs

		Harara: 1912 cs

			*Haffia: 1906 cm
				*Abeyah 1896 bm        
	Antez: 1921 cs

			*Hamrah: 1904 bs
				*Urfah 1898 bm        
		Moliah: 1911 cm

			*Wadduda: 1899 cm

Antarah: 1931 bm

		*Hamrah: 1904 bs

			*Urfah: 1898 bm

	Hasiker: 1914 gm

		*Reshan: 1896 gmAK Descendants (3 Generations): 1935 bm Aneysa (Farana x Antarah) 1941 bm Berahda (Dhareb x Aneysa) 1943 cm Dhareysa (Dhareb x Aneysa) 1948 cm Haneysa (Hanad x Dhareysa) 1949 cm Danah [ 1] (Hanad x Dhareysa) 1946 bs Berahd (Dhareb x Aneysa) 1947 bm Chibaba (Dhareb x Aneysa) 1952 gs Ali Grahm (Dharantez x Chibaba) 1949 bs Dhareban (Dhareb x Aneysa) 1976 bs Naji Ibn Dhareban (Dhareban x Rifenna) 1951 gm Mideyr (Dhareb x Aneysa) 1936 gs Jamil-Abdullah-Azam (Dhareb x Antarah) 1942 gm Dharanah (Dhareb x Antarah) 1948 bm Dhanad (Hanad x Dharanah) 1968 cm Illyria (Tripoli x Dhanad) 1970 cs Dharanad [32] (Dharantez x Dhanad) 1949 bm Saranah (Salan x Dharanah) 1954 _s Limerick (Mainad x Saranah) 1968 bs Ibn Alamein [52] (El Alamein x Saranah) 1975 bs Saranad [ 3] (Dharanad x Saranah) 1950 gm Dhalana (Salan x Dharanah) 1954 _s Bally (Mainad x Dhalana) 1955 gm Bint Dhalana [ 1] (Mainad x Dhalana) 1957 cs Aramis [ 5] (Tripoli x Dhalana) 1958 gm Alaska [ 9] (Tripoli x Dhalana) 1959 bs Oberon [18] (Tripoli x Dhalana) 1960 gm Portia [13] (Tripoli x Dhalana) 1966 gs Lysander [52] (Sir x Dhalana) 1952 _s Ibn Mainad (Mainad x Dharanah) 1956 _s Target (Ibn Mainad x Royal Miss) 1957 _m Cupid (Ibn Mainad x Royal Miss) 1958 _m Maybe (Ibn Mainad x Royal Miss) 1959 _s Jurnad (Ibn Mainad x Jurami) 1959 _m Lady Lane (Ibn Mainad x Royal Miss) 1954 _m Athea (Mainad x Dharanah) 1958 cm Fairy Queen (Tripoli x Dharanah) 1967 cs Alchemist (Sir x Fairy Queen) 1973 cm Fairy Princess [ 5] (Prince Hal x Fairy Queen) 1980 cs Atticus [11] (Dharanad x Fairy Queen) 1959 gm Hawaii (Tripoli x Dharanah) 1962 gm Aemilia (Aramis x Dharanah) 1966 bm Tyranah (Tybalt x Dharanah) 1972 bm Bint Nahas [ 2] (Nahas x Tyranah) 1975 km Dharantanah [ 2] (Dharantez x Tyranah) 1978 bm Astranah [ 7] (Astrologer x Tyranah) 1982 _s Tyrantez (Silvantez x Tyranah) 1943 cs El Alamein (Dhareb x Antarah) 1965 cm Iras (El Alamein x Portia) 1969 cs H-Davidjon (Laertes x Iras) 1970 gm Ionia [ 5] (Prince Hal x Iras) 1971 gs Mariner [ 7] (Prince Hal x Iras) 1972 gm Lyras [ 6] (Lysander x Iras) 1973 cm Thaisa [ 8] (Dharanad x Iras) 1975 cs Irade [ 3] (Ibn Alamein x Iras) 1976 cs Plantagenet [34] (Akmet Haffez x Iras) 1978 gm Velveteen [ 5] (Sir x Iras) 1965 gm June (El Alamein x Asara) 1969 cm Delicate Air [ 5] (Laertes x June) 1970 cm Arabic Air [ 7] (Tripoli x June) 1971 gm Desert Air [ 3] (Lysander x June) 1972 gm Junes Air [ 8] (Lysander x June) 1974 gs Asar Al Krush [ 9] (Tybalt x June) 1976 gs Krushan Al Krush [ 5] (Sir Oliver x June) 1977 gs Janub Al Krush [11] (Pompey x June) 1979 cs Heir Apparent [ 6] (Dharanad x June) 1980 gs Au Contraire [ 1] (Dharanad x June) 1965 cm Miss America (El Alamein x Culpurnia) 1972 gm Neblina [ 1] (Lysander x Miss America) 1973 gm Luz-Del-Sol [ 8] (Lysander x Miss America) 1974 gm Wahleeah [ 6] (Lysander x Miss America) 1965 gs Sir Alamein (El Alamein x Jessica) 1965 cs Terah (El Alamein x Lady Grey) 1965 cm Waddarlah (El Alamein x Trisarlah) 1972 cs Glorieta Cho Cho (Char Echo x Waddarlah) 1973 bs Glorieta Ocho (Char Echo x Waddarlah) 1974 cm Glorieta Cha Chah (Char Echo x Waddarlah) 1975 bm Glorieta Charilah [ 5] (Char Echo x Waddarlah) 1976 gm Lovely [ 7] (*Shoofizo x Waddarlah) 1977 cs Jadewood Whaddi (Oberon x Waddarlah) 1978 bs Eesahm (Oberon x Waddarlah) 1979 cs Al Kfir (Oberon x Waddarlah) 1980 bs Aghba (Oberon x Waddarlah) 1981 bm Bint Oberon [ 7] (Oberon x Waddarlah) 1982 cs Hannes (Oberon x Waddarlah) 1983 cs Hedjahn [ 1] (Oberon x Waddarlah) 1984 bm Aischia [ 3] (Oberon x Waddarlah) 1985 bm Nashla (Oberon x Waddarlah) 1966 cs JAL Khebir (El Alamein x Rosaline) 1966 cm Letarlah (El Alamein x Trisarlah) 1973 bs Glorieta Charro (Char Echo x Letarlah) 1974 bm Glorieta Charrlah [ 9] (Char Echo x Letarlah) 1975 bs Glorieta Charrif (Char Echo x Letarlah) 1976 gm Glorieta Sheelah [ 4] (*Shoofizo x Letarlah) 1978 gm Glorieta Rezarlah (Ansata Reza Shah x Letarlah) 1981 cs Letarnad [20] (Grand Pass x Letarlah) 1982 cm Antezzah [ 7] (Grand Pass x Letarlah) 1984 cm DDA Latifah [ 4] (Grand Pass x Letarlah) 1985 _s DDA Letarlad (Grand Pass x Letarlah) 1986 cs Dahabi Nijmi (Letarnad x Letarlah) 1987 cm Jamila Wahid [ 3] (Hedjahn x Letarlah) 1966 cs Thesius (El Alamein x Lady Grey) 1967 cm Bint Antan (El Alamein x Antan) 1972 cm Orient [ 3] (Kamil Ibn Salan x Bint Antan) 1973 cm Fiddledeedee [ 6] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1974 cs Trireme (Tripoli x Bint Antan) 1975 cm Reprise [ 8] (Dharanad x Bint Antan) 1981 cs Regency CF [73] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1982 cm Levant CF [ 3] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1967 cm Dixie (El Alamein x Lady Grey) 1973 gm Dixie Cup [ 6] (Prince Hal x Dixie) 1974 cm Decibel [ 7] (Dharanad x Dixie) 1975 cs Ithaca (Dharantez x Dixie) 1977 gs Amud Abdallah [ 6] (Said Abdallah x Dixie) 1978 gm Dixies Melody (Ionian x Dixie) 1982 gm Indian Summer CF [ 2] (Brigantine x Dixie) 1967 gm Thea Isis (El Alamein x Portia) 1972 gs JAL Deacon (Prince Hal x Thea Isis) 1975 gm JAL Athena [ 4] (Lysander x Thea Isis) 1982 bs LD Nisis [ 2] (Plantagenet x Thea Isis) 1983 gm LD Abba Isis [ 4] (Ibn Mahrouf x Thea Isis) 1984 _s Iskanderun CF (Ibn Alamein x Thea Isis) 1985 bm LD Genisis [ 3] (Plantagenet x Thea Isis) 1967 cs Tiberius (El Alamein x Tara) 1968 cm Bint Alamein (El Alamein x Cressida) 1972 cm Verona [ 9] (Sir Marchen x Bint Alamein) 1973 cm Tulip [ 4] (Tripoli x Bint Alamein) 1974 gs Corinthian [ 1] (Lysander x Bint Alamein) 1976 cm Meringue [10] (Sir Marchen x Bint Alamein) 1979 gs Alaadri [ 7] (Adrian x Bint Alamein) 1982 cs Fakher El Alamein (*Fakher El Din x Bint Alamein) 1983 cm Copper Hill Sahar [ 6] (*Fakher El Din x Bint Alamein) 1984 cm CH Alamonieta [ 1] (Tomoniet RSI x Bint Alamein) 1991 bm Bint Bint Alamein (Ibn Alamein x Bint Alamein) 1968 bs Ibn Alamein (El Alamein x Saranah) 1971 cs Country Boy (Ibn Alamein x Tara) 1972 gs Anchorage [ 9] (Ibn Alamein x Alaska) 1973 gm Aleutia [ 6] (Ibn Alamein x Alaska) 1973 cm Fiddledeedee [ 6] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1973 gm HB Octavia [ 8] (Ibn Alamein x Portia) 1973 bm Taradiddle [ 8] (Ibn Alamein x Tara) 1973 cm Victoria RI [ 4] (Ibn Alamein x Culpurnia) 1974 _s Catalyst (Ibn Alamein x Confection) 1974 bm LR Elizabeth [ 5] (Ibn Alamein x SA Margaret) 1974 bm Magnolia [ 5] (Ibn Alamein x Ceres) 1974 bm Odalisque (Ibn Alamein x Olivia) 1975 cm Frivolity [ 4] (Ibn Alamein x Fatimah) 1975 bs Iliad [15] (Ibn Alamein x Oriole) 1975 cs Irade [ 3] (Ibn Alamein x Iras) 1975 bm Leonie [ 4] (Ibn Alamein x Ionia) 1975 bm Maeve (Ibn Alamein x Moth) 1975 cm Riettah Al Krush [ 5] (Ibn Alamein x O-Henrietta) 1975 cm Salomein [ 8] (Ibn Alamein x Cressida) 1976 cs Acropolis [ 8] (Ibn Alamein x Oriole) 1976 gs Rih (Ibn Alamein x Yukon Belle) 1976 cm Tabin Al Krush [ 3] (Ibn Alamein x O-Henrietta) 1977 _s Duggan (Ibn Alamein x Lyras) 1977 cs Hellas (Ibn Alamein x Ionia) 1977 gm Petits Fours (Ibn Alamein x Murkaa) 1978 bm Clover [ 3] (Ibn Alamein x Murkaa) 1978 bs Pendragon (Ibn Alamein x Thaisa) 1978 gs Portent [10] (Ibn Alamein x Portia) 1978 cm Taramein [ 1] (Ibn Alamein x Maid Marian) 1979 bm Nymphaea [ 2] (Ibn Alamein x Lotus) 1980 _s Majority (Ibn Alamein x Major Barbara) 1980 bm Repartee [ 5] (Ibn Alamein x Reprise) 1981 cm Caramel CF (Ibn Alamein x Olivia) 1981 bs Cerulean CF [ 2] (Ibn Alamein x Cerelia) 1981 cs Debonair CF (Ibn Alamein x Decibel) 1981 bm Parizade CF [ 2] (Ibn Alamein x Reprise) 1981 cs Regency CF [73] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1982 gs Aspen CF (Ibn Alamein x Adriana) 1982 bm Dhara Salan CF (Ibn Alamein x Lotus) 1982 bm Jonquil CF [ 6] (Ibn Alamein x Reprise) 1982 cm Levant CF [ 3] (Ibn Alamein x Bint Antan) 1982 bs Minstrel CF [ 6] (Ibn Alamein x Trill) 1982 cs Salaf [ 1] (Ibn Alamein x Verona) 1982 bs Sergeant Major CF [14] (Ibn Alamein x Major Barbara) 1983 cm Nerissa CF [ 3] (Ibn Alamein x Reprise) 1984 bm Elsah CF [ 1] (Ibn Alamein x Thaisa) 1984 bm Femina CF [ 4] (Ibn Alamein x Bonne Femme) 1984 _s Iskanderun CF (Ibn Alamein x Thea Isis) 1984 gm Solace CF [ 1] (Ibn Alamein x Sallyport) 1986 bm Perfection CF [ 1] (Ibn Alamein x Persnickety) 1988 bs Presto CF [ 6] (Ibn Alamein x Pretty Fancy) 1991 bm Bint Bint Alamein (Ibn Alamein x Bint Alamein) 1992 gm Affection CF (Ibn Alamein x HB Wadduda) 1945 bm Saida (Dhareb x Antarah) 1946 gm Dharebah (Dhareb x Antarah) 1958 gs Sir (Tripoli x Dharebah) 1961 gm Jessica [13] (Sir x Tara) 1961 gm Rosaline [ 1] (Sir x Antan) 1962 cm Cressida [13] (Sir x Antan) 1962 gm Silvia [ 9] (Sir x Tara) 1963 gm Adriana [11] (Sir x Antan) 1963 _s Tarus (Sir x Tara) 1966 gm Celia (Sir x Antan) 1966 cs Grand Pass [ 7] (Sir x Portia) 1966 bm High-C [10] (Sir x Asara) 1966 gs Lysander [52] (Sir x Dhalana) 1966 gs Montezuma (Sir x Tara) 1966 gm Pennelope [ 2] (Sir x Silvia) 1967 cs Alchemist (Sir x Fairy Queen) 1967 gm Confection [ 4] (Sir x Culpurnia) 1967 gs Eden [ 2] (Sir x Silvia) 1967 cs Sir Marchen [ 9] (Sir x Maedae) 1967 gm Yukon Belle [ 3] (Sir x Alaska) 1968 gs Hakim-Robert (Sir x Alaska) 1968 cs Sir Oliver [ 5] (Sir x Olivia) 1968 gs Sur Rock (Sir x Bint Ralf) 1969 gs Sir Gerald (Sir x Prissy) 1970 gm Oriole [ 9] (Sir x Ceres) 1976 gm White Jade (Sir x Bint Ralf) 1978 cs Fair Sir [10] (Sir x Lady Fair) 1978 gm Soiree [ 2] (Sir x Sirrulya) 1978 gm Velveteen [ 5] (Sir x Iras) 1979 gs Boxwoods Sirrule (Sir x Sirrulya) 1979 _s Coronet (Sir x Fairy Princess) 1979 cm Praline [ 2] (Sir x Dixie Cup) 1980 gm Star Lady Hope [ 2] (Sir x Star Montesan) 1981 cm Fairlee CF (Sir x Lady Fair) 1981 gm Star Lady Faith [ 3] (Sir x Star Montesan) 1983 cm Modesty CF [ 2] (Sir x Decibel) 1984 gm Star Lady Love (Sir x Star Montesan) 1985 gs LD Sirs Echo [ 3] (Sir x Leafs Echo) 1986 cm Lady Liberty LD [ 5] (Sir x Leafs Echo) 1986 cs Sir Gem LD [ 3] (Sir x LD Jubilee Gem) 1986 gs Star Sir Truth (Sir x Star Montesan) 1959 gs Prince Hal (Tripoli x Dharebah) 1969 cm Maid Marian [ 6] (Prince Hal x Jessica) 1970 cs Columbus [ 2] (Prince Hal x Cressida) 1970 gm Ionia [ 5] (Prince Hal x Iras) 1970 gs Phidias (Prince Hal x Jessica) 1970 gs Said Abdallah [10] (Prince Hal x Portia) 1971 gs Adrian [ 7] (Prince Hal x Adriana) 1971 cs Akmet Haffez [ 1] (Prince Hal x Ceres) 1971 gs Bucephalos Halef (Prince Hal x Yukon Belle) 1971 bm Connie Princess [ 4] (Prince Hal x High-C) 1971 gs Mariner [ 7] (Prince Hal x Iras) 1971 gm Viola [ 5] (Prince Hal x Cressida) 1972 cm Cerelia [ 1] (Prince Hal x Ceres) 1972 _s Haltan [ 1] (Prince Hal x Cressida) 1972 gs JAL Deacon (Prince Hal x Thea Isis) 1972 gm Murkaa [ 7] (Prince Hal x Yukon Belle) 1972 gm Our Quest [ 3] (Prince Hal x Adriana) 1972 cs Toussaint (Prince Hal x Culpurnia) 1973 gm Dixie Cup [ 6] (Prince Hal x Dixie) 1973 cm Fairy Princess [ 5] (Prince Hal x Fairy Queen) 1973 gm Tidbit [ 3] (Prince Hal x Pennelope) 1974 cm Reminisce [ 2] (Prince Hal x Bint Ralf) 1975 gs Dakhala Sabiq (Prince Hal x Sirrulya) 1978 gm Recherche [ 6] (Prince Hal x Lyras) 1979 gs Diomede [ 8] (Prince Hal x Decibel) 1979 gs Perigee [ 3] (Prince Hal x Periana) 1980 cm Adorned [ 2] (Prince Hal x Moth) 1980 gs Trilogy [15] (Prince Hal x Trill) 1960 gs Janan Abinoam (Tripoli x Dharebah) 1985 cm Miss Manners UF (Janan Abinoam x Propriety) 1986 cs Memoir UF [ 3] (Janan Abinoam x Reminisce) 1986 bm Scotia UF [ 1] (Janan Abinoam x Leonie) 1987 bs Mystic UF [ 3] (Janan Abinoam x Astranah) 1988 bs Abinastra UF (Janan Abinoam x Astranah) 1988 gm Bint Abinoam UF (Janan Abinoam x Modesty CF) 1989 cm Dark Victory UF (Janan Abinoam x FCF Katja) 1989 gm Iona UF (Janan Abinoam x Leonie) 1990 gm Fair Naomi UF [ 2] (Janan Abinoam x Lady Fair) 1991 gs Ibn Abinoam UF [ 1] (Janan Abinoam x Fairy Tale CF) 1961 gm Lady Grey (Tripoli x Dharebah) 1965 cs Terah (El Alamein x Lady Grey) 1966 cs Thesius (El Alamein x Lady Grey) 1967 cm Dixie [ 6] (El Alamein x Lady Grey) 1969 gm Lady Waraka [ 5] (Laertes x Lady Grey) 1970 bs Astrologer [ 4] (Porthos x Lady Grey) 1974 cs JAL Athos (Porthos x Lady Grey) 1976 cm Lady Leaf [ 3] (Porthos x Lady Grey) 1977 gs Leafs Laakso (Anchorage x Lady Grey) 1979 _s Leaf Bellaco (Anchorage x Lady Grey) 1981 _s Leafs Zarko (Janub Al Krush x Lady Grey) 1983 cm Leafs Jeanne (Ibn Sirecho x Lady Grey) 1962 gs Laertes (Aramis x Dharebah) 1969 gs Chancellor (Laertes x Culpurnia) 1969 cm Delicate Air [ 5] (Laertes x June) 1969 cs H-Davidjon (Laertes x Iras) 1969 gm Lady Waraka [ 5] (Laertes x Lady Grey) 1969 gs Pompey [ 3] (Laertes x Portia) 1985 gm My Legacy [ 1] (Laertes x Sortie CF) 1963 cm Ceres (Aramis x Dharebah) 1967 cs Monsoon [ 8] (Tripoli x Ceres) 1968 cm Fancy Flight [ 5] (Tripoli x Ceres) 1970 gm Oriole [ 9] (Sir x Ceres) 1971 cs Akmet Haffez [ 1] (Prince Hal x Ceres) 1972 cm Cerelia [ 1] (Prince Hal x Ceres) 1973 cs Odysseus [ 9] (Dharanad x Ceres) 1974 bm Magnolia [ 5] (Ibn Alamein x Ceres) 1975 gm Demetria [ 5] (Lysander x Ceres) 1965 gs Pericles (Tripoli x Dharebah) 1968 gs Athenian (Pericles x Adriana) 1968 cs Tom Jones (Pericles x Tara) 1969 cs Kirkentilloch (Pericles x Bint Ralf) 1969 bm O-Henrietta [ 4] (Pericles x Olivia) 1969 gm Periana [ 3] (Pericles x Adriana) 1970 _s ASF Cicero (Pericles x Ehwat-Ansarlah) 1978 km Nitaya Gamil [ 4] (Pericles x Suefa) 1979 gm Kuhaylah Hayfiyah [ 1] (Pericles x Aziza Kandykisses) 1989 gs Fair Eclipse UF (Pericles x Lady Fair) 1989 gm Peridot UF (Pericles x HB Delilah) 1989 gs Persepolis UF (Pericles x Propriety) 1993 gm Grace Note CF (Pericles x Most Fair CF) 1993 cm Pacifica CF (Pericles x Truly Fair CF) 1993 cm Prelude CF (Pericles x Praline) 1993 gs Thackeray CF (Pericles x Fairy Princess) 1995 gm Periwinkle CF [ 1] (Pericles x Fairy Tale CF) 1966 gm Lady Fair (Tripoli x Dharebah) 1971 cs JAL Vanguard (Porthos x Lady Fair) 1972 gm JAL Jennifair (Porthos x Lady Fair) 1977 cs Merritt (Tripoli x Lady Fair) 1978 cs Fair Sir [10] (Sir x Lady Fair) 1979 _m Pretty Fair (Lysander x Lady Fair) 1981 cm Fairlee CF (Sir x Lady Fair) 1985 gm Fairy Tale CF [ 3] (Fair Sir x Lady Fair) 1989 gs Fair Eclipse UF (Pericles x Lady Fair) 1990 gm Fair Naomi UF [ 2] (Janan Abinoam x Lady Fair) 1968 bm Tyrebah (Tybalt x Dharebah) 1972 bm Lotus [ 4] (Kamil Ibn Salan x Tyrebah) 1973 gm Flosshilde [ 4] (Lysander x Tyrebah) 1974 gs Brimstone [20] (Dharantez x Tyrebah) 1977 bs Wotan [16] (Said Abdallah x Tyrebah) 1978 cs Ovation (Said Abdallah x Tyrebah) 1979 gm Summer Hill [ 2] (Lysander x Tyrebah) 1981 bm Cloisonne CF [ 3] (Plantagenet x Tyrebah) 1982 cm Cinnabar CF [ 7] (Plantagenet x Tyrebah) 1983 cs Brass Band CF [ 1] (Plantagenet x Tyrebah) 1985 bm Tapestry CF [ 2] (Regency CF x Tyrebah) 1986 bm Patina CF [ 6] (Regency CF x Tyrebah) 1970 gm Bint Dharebah (Monsoon x Dharebah) 1975 gm Audacity [ 9] (Lysander x Bint Dharebah) 1976 gs Florentine [15] (Lysander x Bint Dharebah) 1979 gm Cantabile [ 2] (Lysander x Bint Dharebah) 1980 gs Parnassus (Lysander x Bint Dharebah) 1982 cm Anjou CF [ 5] (Plantagenet x Bint Dharebah) 1983 gm Domina CF [ 5] (Plantagenet x Bint Dharebah) 1992 gm Thalia CF [ 2] (Javera Thadrian x Bint Dharebah) 1947 gs Dharantez (Dhareb x Antarah) 1952 gs Ali Grahm (Dharantez x Chibaba) 1970 cs Dharanad (Dharantez x Dhanad) 1973 cs Odysseus [ 9] (Dharanad x Ceres) 1973 cm Thaisa [ 8] (Dharanad x Iras) 1974 cm Decibel [ 7] (Dharanad x Dixie) 1974 cm Sarsaparilla [ 7] (Dharanad x Culpurnia) 1974 gs Talisman Al Hayfi (Dharanad x Alaska) 1975 bm Asallah Al Krush [ 5] (Dharanad x Olivia) 1975 bs Hirush Al Krush (Dharanad x High-C) 1975 cm Reprise [ 8] (Dharanad x Bint Antan) 1975 bs Saranad [ 3] (Dharanad x Saranah) 1976 gs Ameene [ 3] (Dharanad x Ionia) 1976 cm Baclava [ 6] (Dharanad x Lyras) 1976 cs Ibn Hantarah (Dharanad x Hantarah) 1976 cs LR Prince Edward [ 3] (Dharanad x SA Margaret) 1976 cm MV Tahni [ 3] (Dharanad x Confection) 1976 bs Oreb Al Krush [ 1] (Dharanad x High-C) 1976 gs Praxitiles [ 1] (Dharanad x Pennelope) 1977 bs CL Hi Ned [15] (Dharanad x High-C) 1978 bm Bonne Femme [ 3] (Dharanad x Taradiddle) 1978 bs CL Prairie Wind [ 4] (Dharanad x Connie Princess) 1979 cm Bonne Fortune [ 4] (Dharanad x Taradiddle) 1979 cs El Dharanad (Dharanad x C-Lysara) 1979 cs Heir Apparent [ 6] (Dharanad x June) 1979 gs Portico [ 8] (Dharanad x Portia) 1980 cs Atticus [11] (Dharanad x Fairy Queen) 1980 gs Au Contraire [ 1] (Dharanad x June) 1980 _s Caliphate (Dharanad x Culpurnia) 1980 cs Cathay [ 8] (Dharanad x Orient) 1980 _s Dominion (Dharanad x Dixie Cup) 1981 cm Bonne Terre CF [ 3] (Dharanad x Taradiddle) 1983 cm Bonne Fleur CF [ 2] (Dharanad x Taradiddle) 1983 cm Pleasantry CF [ 1] (Dharanad x Fiddledeedee) 1986 cm Chinoiserie CF [ 1] (Dharanad x Levant CF) 1972 gs Ibn Dharantez (Dharantez x Silvia) 1982 gs Tajar CF [ 3] (Ibn Dharantez x Oriole) 1987 gs Eothen CF (Ibn Dharantez x Indian Summer CF) 1989 gm Alyssum CF [ 2] (Ibn Dharantez x Clover) 1997 gm Pretty PreciousCF (Ibn Dharantez x Pretty Fancy) 1974 gs Brimstone (Dharantez x Tyrebah) 1979 gm Classical Air [ 1] (Brimstone x Junes Air) 1980 gs Pembroke (Brimstone x Meringue) 1980 gm Persimmon [ 6] (Brimstone x Persnickety) 1980 ks Sportin Life [31] (Brimstone x Asallah Al Krush) 1981 ks EA Salute [ 8] (Brimstone x Xanthippe) 1981 gm LD Jubilee Gem [ 3] (Brimstone x JAL Athena) 1981 cs Princtone (Brimstone x Connie Princess) 1981 gm Solitaire CF (Brimstone x Junes Air) 1982 gs Bayou CF [ 9] (Brimstone x O-Henrietta) 1982 bs High-B [ 2] (Brimstone x High-C) 1982 gm Juno CF [ 1] (Brimstone x Junes Air) 1982 gm Takhwir CF (Brimstone x Tabin Al Krush) 1983 gs Brigade CF [ 1] (Brimstone x Major Barbara) 1983 gs Kasah Astar [ 1] (Brimstone x C-Lysara) 1984 gm CL Martha [ 2] (Brimstone x High-C) 1984 bm Donica CF (Brimstone x Asallah Al Krush) 1984 km G H Moonstone [ 1] (Brimstone x Xanthippe) 1984 gm Jemstone [ 1] (Brimstone x Cressandra) 1984 gm Sunstone [ 4] (Brimstone x Luz-Del-Sol) 1985 gs Bravura CF [ 5] (Brimstone x Velveteen) 1975 km Dharantanah (Dharantez x Tyranah) 1991 cs Absalute CHF (EA Salute x Dharantanah) 1993 ks Resolute CHF [12] (EA Salute x Dharantanah) 1975 cs Ithaca (Dharantez x Dixie) 1976 gs Silvantez (Dharantez x Silvia) 1982 _s Sylvan Flight (Silvantez x Fancy Flight) 1982 _s Tyrantez (Silvantez x Tyranah) 1984 gm Silvanah [ 3] (Silvantez x Bint Nahas) 1986 bm Bint Bint Nahas (Silvantez x Bint Nahas) 1949 cm Hantarah (Hanad x Antarah) 1960 _s SR Kildare (Mainad x Hantarah) 1976 cs Ibn Hantarah (Dharanad x Hantarah) 1950 cm Tara (Salan x Antarah) 1954 _s Killarney (Mainad x Tara) 1958 cs Achilles (Tripoli x Tara) 1960 cm Culpurnia (Tripoli x Tara) 1965 cm Miss America [ 3] (El Alamein x Culpurnia) 1967 gm Confection [ 4] (Sir x Culpurnia) 1968 cm Rahadla [ 1] (Tybalt x Culpurnia) 1969 gs Chancellor (Laertes x Culpurnia) 1970 gm Subeita (Lysander x Culpurnia) 1972 cs Toussaint (Prince Hal x Culpurnia) 1973 cm Victoria RI [ 4] (Ibn Alamein x Culpurnia) 1974 cm Sarsaparilla [ 7] (Dharanad x Culpurnia) 1980 _s Caliphate (Dharanad x Culpurnia) 1961 gm Jessica (Sir x Tara) 1965 gs Sir Alamein (El Alamein x Jessica) 1966 gm Sugar Plum (Aramis x Jessica) 1969 cm Maid Marian [ 6] (Prince Hal x Jessica) 1970 gs Phidias (Prince Hal x Jessica) 1972 gm Anneliese [ 6] (Lysander x Jessica) 1973 gm Aziza Kandykisses [ 3] (Lysander x Jessica) 1974 bm Aziza Halima [ 8] (Nazim Pasha x Jessica) 1975 bs Mortez Nazeer [ 1] (Nazim Pasha x Jessica) 1976 cm Rose Of Jessica [ 7] (Prince Hanad x Jessica) 1977 ks Fan-Ess (Fa Nemo x Jessica) 1980 gm Jesham [ 1] (El Hamdan x Jessica) 1981 gm Bint Jessica (El Hamdan x Jessica) 1984 gm Jessrah (Rahf x Jessica) 1962 gm Silvia (Sir x Tara) 1966 gm Pennelope [ 2] (Sir x Silvia) 1967 gs Eden [ 2] (Sir x Silvia) 1970 gs Capulet [ 4] (Lysander x Silvia) 1971 gm Lyvia [ 2] (Lysander x Silvia) 1972 gs Ibn Dharantez [ 4] (Dharantez x Silvia) 1976 gs Silvantez [ 4] (Dharantez x Silvia) 1978 _s Imusdale Marshal (Said Abdallah x Silvia) 1979 gm Imusdale Belle (Ionian x Silvia) 1982 gm Imusdale Lil (Ionian x Silvia) 1963 _s Tarus (Sir x Tara) 1966 gs Montezuma (Sir x Tara) 1967 cs Tiberius (El Alamein x Tara) 1968 cs Tom Jones (Pericles x Tara) 1970 cs Don Camillo (Monsoon x Tara) 1971 cs Country Boy (Ibn Alamein x Tara) 1972 cm Toffee (Eden x Tara) 1977 _s Corfu (Said Abdallah x Toffee) 1978 gs Arniadas (Ionian x Toffee) 1983 gm I M Calypso (HB Octavian x Toffee) 1984 gm Phaethusa (HB Octavian x Toffee) 1985 cm Taralin [ 1] (Acropolis x Toffee) 1989 gs Kyron (Centauri x Toffee) 1973 bm Taradiddle (Ibn Alamein x Tara) 1978 bm Bonne Femme [ 3] (Dharanad x Taradiddle) 1979 cm Bonne Fortune [ 4] (Dharanad x Taradiddle) 1981 cm Bonne Terre CF [ 3] (Dharanad x Taradiddle) 1983 cm Bonne Fleur CF [ 2] (Dharanad x Taradiddle) 1986 bm Terra Cotta CF [ 1] (Regency CF x Taradiddle) 1989 cm Kiddleywink CF [ 2] (Regency CF x Taradiddle) 1993 bs Regalia CF [ 1] (Regency CF x Taradiddle) 1998 cm Paradiddle CF [ 1] (Regency CF x Taradiddle) 1951 bs Ibn Salan (Salan x Antarah) 1952 cm Bint Antarah (Mainad x Antarah) 1974 cm Mi Salans Antarah (Kamil Ibn Salan x Bint Antarah) 1954 _s Chantez (Chanad x Antarah)

Total descendants 2060
Descendants by generation
 1, 12
 2, 62
 3, 192
 4, 308
 5, 510
 6, 495
 7, 327
 8, 124
 9, 26
10,  4
Descendants by year
 1930-9,  2 
 1940-9, 15 
 1950-9, 26 
 1960-9, 75 
 1970-9, 276 
 1980-9, 654 
 1990-9, 525 
 2000-9, 377 
 2010-9, 110 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží