Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Hantarah: 1949 cm
Hantarah
1949 cm 005619 AHR
Breeder: J.W. Douthit

Tail Male: *Deyr
Tail Female: *Reshan
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%		*Deyr: 1904 cs

	Hanad: 1922 cs

			*Hamrah: 1904 bs
				*Urfah 1898 bm        
		Sankirah: 1915 bm
				*Hamrah 1904 bs        ( x *Urfah 1898 bm)
			Moliah: 1911 cm
				*Wadduda 1899 cm       
Hantarah: 1949 cm
				*Deyr 1904 cs         
			Harara: 1912 cs
				*Haffia 1906 cm        ( x *Abeyah 1896 bm)
		Antez: 1921 cs
				*Hamrah 1904 bs        ( x *Urfah 1898 bm)
			Moliah: 1911 cm
				*Wadduda 1899 cm       
	Antarah: 1931 bm

			*Hamrah: 1904 bs
				*Urfah 1898 bm        
		Hasiker: 1914 gm

			*Reshan: 1896 gmAK Descendants (3 Generations): 1960 _s SR Kildare (Mainad x Hantarah) 1976 cs Ibn Hantarah (Dharanad x Hantarah)

Total descendants 2
Descendants by generation
 1,  2
Descendants by year
 1960-9,  1 
 1970-9,  1 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží