Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Kashan: 1925 bm
Kashan
1925 bm 000550 AHR
Breeder: H.M. Wegeforth

Tail Male: *Deyr
Tail Female: *Hadba
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%			*Deyr: 1904 cs

		Harara: 1912 cs

			*Haffia: 1906 cm
				*Abeyah 1896 bm        
	Lesed: 1920 _s

			*Hamrah: 1904 bs
				*Urfah 1898 bm        
		Hasiker: 1914 gm

			*Reshan: 1896 gm

Kashan: 1925 bm

		*Hamrah: 1904 bs

			*Urfah: 1898 bm

	Adouba: 1917 bm

			*Haleb: 1901 bs

		Meleky: 1907 bm

			*Hadba: 1900 bmAK Descendants (3 Generations): 1931 bm Kassanabra (Najur x Kashan) 1940 bs Kasik (Najur x Kassanabra) 1932 bm Joyshan (Najur x Kashan) 1935 bs Barbarossa (Najur x Kashan) 1936 gm Rosmara (Najur x Kashan) 1937 gm Nahshan (Najur x Kashan) 1942 rm Thid (Stambul x Nahshan) 1947 bs Nassal (Caravan x Nahshan) 1948 gm Gharsika (Gharis x Nahshan) 1950 bm Jubinah (Jubilo x Nahshan) 1951 gs Muson-Hadbah Amal (Rassoul x Nahshan) 1940 gs Kastam (Stambul x Kashan) 1942 rm Sema (Stambul x Kashan) 1947 bs Lessal (Caravan x Kashan)

Total descendants 14
Descendants by generation
 1,  8
 2,  6
Descendants by year
 1930-9,  5 
 1940-9,  7 
 1950-9,  2 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží