Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Killah: 1911 bm
Killah
1911 bm 000103 AHR
Breeder: Davenport Desert Arabian Stud

Tail Male: *Gomusa
Tail Female: *Hadba
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%	*Gomusa: 1904 bs

Killah: 1911 bm

	*Hadba: 1900 bmAK Descendants (3 Generations): 1917 cs Deykil (*Deyr x Killah) 1920 bs Kilham (*Hamrah x Killah) 1925 cm Carolstone (Kilham x Dehaff) 1940 bm Kharid (Rasik x Carolstone) 1941 cs Malek (Rasik x Carolstone) 1925 bs Kohkled (Kilham x Kokhle) 1926 cs Nazeroux (Kilham x Hayah) 1930 cs Asil [11] (Nazeroux x Hejas) 1927 bm Khadra (Kilham x Sanma) 1927 bm Yasmini (Kilham x Hejas) 1928 cs Mazir (Kilham x Hayah) 1930 bm Anlah (Antez x Killah) 1935 cs Ansarlah (Kasar x Anlah) 1949 bm Sasana (Ansarlah x Rasasah) 1938 cs Ghazilah (Ghazi x Anlah) 1944 bm El-Arish (Ghazi x Anlah) 1947 cs Nahas (Kasar x Anlah) 1972 bm Bint Nahas [ 2] (Nahas x Tyranah) 1948 cm Ehwat-Ansarlah (Kasar x Anlah) 1958 cm Trisarlah [ 2] (Tripoli x Ehwat-Ansarlah) 1959 cs Trian [ 2] (Tripoli x Ehwat-Ansarlah) 1962 gs Bates Fadl (Ibn Fadl x Ehwat-Ansarlah) 1964 cm ASF Deena [ 3] (Serr Deene x Ehwat-Ansarlah) 1965 rm ASF Deborah [ 4] (Serr Deene x Ehwat-Ansarlah) 1966 _m ASF Hagar [ 4] (Fa-Serr x Ehwat-Ansarlah) 1967 _s ASF Gabriel [ 1] (Dhahran x Ehwat-Ansarlah) 1970 _s ASF Cicero (Pericles x Ehwat-Ansarlah) 1932 bm Narlah (Narkhaleb x Killah) 1947 bm Narzah (Narzigh x Narlah) 1949 bs Narabe (Narzigh x Narlah) 1933 bs Llahan (Hanad x Killah) 1934 cm Hanilla (Hanad x Killah)

Total descendants 370
Descendants by generation
 1,  6
 2, 13
 3, 13
 4, 29
 5, 75
 6, 93
 7, 88
 8, 49
 9,  4
Descendants by year
 1910-9,  1 
 1920-9,  7 
 1930-9, 17 
 1940-9, 49 
 1950-9, 24 
 1960-9, 27 
 1970-9, 40 
 1980-9, 79 
 1990-9, 76 
 2000-9, 28 
 2010-9, 22 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží