Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Nahas: 1947 cs
Nahas
1947 cs 004399 AHR
Breeder: Hearst Sunical Land & Packing

Tail Male: *Muson
Tail Female: *Hadba
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%			*Muson: 1899 gs

		Letan: 1909 gs

			*Jedah: 1902 _m

	Kasar: 1929 cs

			*Hamrah: 1904 bs
				*Urfah 1898 bm        
		Fasal: 1918 bm
				*Deyr 1904 cs         
			Amran: 1912 cm
				*Wadduda 1899 cm       
Nahas: 1947 cs
				*Deyr 1904 cs         
			Harara: 1912 cs
				*Haffia 1906 cm        ( x *Abeyah 1896 bm)
		Antez: 1921 cs
				*Hamrah 1904 bs        ( x *Urfah 1898 bm)
			Moliah: 1911 cm
				*Wadduda 1899 cm       
	Anlah: 1930 bm

			*Gomusa: 1904 bs

		Killah: 1911 bm

			*Hadba: 1900 bmAK Descendants (3 Generations): 1972 bm Bint Nahas (Nahas x Tyranah) 1984 gm Silvanah (Silvantez x Bint Nahas) 1994 cm Mi April Trifle [ 1] (Kamil Ibn Sahanad x Silvanah) 1995 cm Mi Sahanada (Kamil Ibn Sahanad x Silvanah) 2001 gm Mi Bint Silvanah (JLP Captain Cook x Silvanah) 1986 bm Bint Bint Nahas (Silvantez x Bint Nahas)

Total descendants 7
Descendants by generation
 1,  1
 2,  2
 3,  3
 4,  1
Descendants by year
 1970-9,  1 
 1980-9,  2 
 1990-9,  3 
 2000-9,  1 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží