Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Shantah: 1936 gm
Shantah
1936 gm 001330 AHR
Breeder: E.A. Ball

Tail Male: *Saoud
Tail Female: *Urfah
Ancestral Elements
      Davenport, 50.0%
        Sa'ud, 50.0%	*Saoud: 1922 bs

Shantah: 1936 gm

		*Hamrah: 1904 bs

			*Urfah: 1898 bm

	Sherah: 1923 gm

			*Abbeian: 1889 gs

		Sheria: 1911 gm

			*Urfah: 1898 bmAK Descendants (3 Generations): 1940 cm Shabarra (Ybarra x Shantah) 1945 cm Sharma (Sanad x Shabarra) 1946 cs Sarjon (Sanad x Shabarra) 1942 cm Shansa (Sarajih x Shantah) 1945 cs Lindo (Rokhalad x Shantah)

Total descendants 5
Descendants by generation
 1,  3
 2,  2
Descendants by year
 1940-9,  5 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží