Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Sherah: 1923 gm
Sherah
1923 gm 000792 AHR
Breeder: Mrs. John G. Winant

Tail Male: *Hamrah
Tail Female: *Urfah
Ancestral Elements
      Davenport, 100.0%	*Hamrah: 1904 bs

		*Urfah: 1898 bm

Sherah: 1923 gm

		*Abbeian: 1889 gs

	Sheria: 1911 gm

		*Urfah: 1898 bmAK Descendants (3 Generations): 1932 gm Sahalli (Ribal x Sherah) 1937 cm Bardoga (*Al-Mashoor x Sahalli) 1941 bs Jiva (Rais x Bardoga) 1939 gs Rahwan (*Al-Mashoor x Sahalli) 1958 cm Raynraga [ 8] (Rahwan x Daanraga) 1959 cm Donnawan [ 9] (Rahwan x Daanraga) 1941 gm Allifah (*Zarife x Sahalli) 1948 bs Ramazan (Kahar x Allifah) 1949 gs Zaharif (*Zarife x Allifah) 1945 gs Sahran (*Zarife x Sahalli) 1946 gs Azym (*Zarife x Sahalli) 1949 bs Azar (Azym x Zaryf) 1954 gm Azmara (Azym x Maraga) 1948 bm Kahala (Kahar x Sahalli) 1934 cm Ardith (Ahamed x Sherah) 1939 _m Rifarda (Rifnas x Ardith) 1953 cm Buddis Angel (Buddi x Rifarda) 1954 _s Budaire (Buddi x Rifarda) 1955 cm Sabra (Buddi x Rifarda) 1957 _m Burifa (Buddi x Rifarda) 1958 cs Arrak (Buddi x Rifarda) 1941 _s Allazeyd (Alla Amarward x Ardith) 1935 _m Khirah (Mahomet x Sherah) 1942 _m Krisade (Sirecho x Khirah) 1936 gm Shantah (*Saoud x Sherah) 1940 cm Shabarra (Ybarra x Shantah) 1945 cm Sharma (Sanad x Shabarra) 1946 cs Sarjon (Sanad x Shabarra) 1942 cm Shansa (Sarajih x Shantah) 1945 cs Lindo (Rokhalad x Shantah) 1942 cm Shasi (Asil x Sherah) 1949 cm Shasinada (Hanad x Shasi) 1954 _m Dinada (Disaan x Shasinada) 1955 _s Zem (Pokazem x Shasinada) 1974 gm Shamma El Ajzaa [ 7] (*Sanaad x Shasinada) 1948 gs Sherad (Hanad x Sherah)

Total descendants 90
Descendants by generation
 1,  6
 2, 13
 3, 17
 4, 24
 5, 14
 6, 16
Descendants by year
 1930-9,  7 
 1940-9, 18 
 1950-9, 10 
 1960-9, 10 
 1970-9, 19 
 1980-9, 24 
 1990-9,  2 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží