Breeder: Bob or Matthew Lloyd


Main Index

Mai Shasmari 2003 gm
Mai Shah Taza 2001 gm
Mai Shah Atifa 2003 gm