Breeder: Carl or Evelyn Sphar


Main Index

WMA Gloria 1995 km
Vaneta Sphar 1986 km
Sida Sphar 1994 cm
Saba Sphar 1990 gm
Lorane Sphar 1994 gm
Jen Malsiha Lance 1996 ks
Jalam Sphar 1992 ks
Flickysphar 1989 gm
Dolene Sphar 1993 gm
D B Tonya 1986 gm
DB Roxy Ann 1987 km
D B Dinasphar 1989 cm
Black Desert Saha 1995 ks
Aziza Beduino 1992 gs
Ansota Jolene 1987 gm