Breeder: David R. Seefeldt & Sharon J. Nelson


Main Index

Sabra Dahn 2000 bm
Ruby Day Scimitar 1999 cm
Prairie Song 1998 ks
Prairie Nation 1998 ks
Prairie Dominion 2000 cs
Nazranah Asan 1999 ks
Nazarah Asan 2000 ks
Limba Rashalla 1998 bm
Ledger Day 2002 cs
Epic Day 2001 ks
DSN Derringer 1999 bs
Amadae Zorah 2002 km
Abuyan 2000 gs