Breeder: Jackson M. Hensley


Main Index

Zahleila 1973 bm
Tyson Krush 1981 bs
Treson Abayyan 1990 gs
Tifa Saqlawiyah 1979 cm
Taisara Dahmah 1988 bm
Tai Man Daman 1981 cs
Taimah Dahmah 1982 cm
Shaqua Ibn Krush 1984 bs
Sarra Al Krushah 1982 gm
Rusaar Al Krushan 1982 gs
Ra Leila 1973 gm
Radian Ibn Sudan 1974 cs
Naufali Al Krush 1983 bm
Munire Al Krush 1983 gm
Mossa Al Dahman 1984 bm
Misah Al Krush 1984 gm
Lente Krush 1981 gs
Kurushah Al Krush 1984 gm
Krushan Al Krush 1976 gs
KL Bint Krushah 1986 gm
Jazala 1972 cm
Jauza Krush 1980 cm
Janub Al Krush 1977 gs
Jahtif Saqlawiah 1982 gm
Ifrit Abayyan 1987 gs
Ibn Faar Saqlawi 1984 cs
Ibn Atif Dahman 1985 bs
Ghazal Krush 1980 bs
Gaius Al Krush 1975 cs
Fa Saloul 1972 gm
Fa Leila 1973 gm
Faar Al Saqlawi 1977 cs
Dreamers Motif 1983 bs
Cyprian Krush 1983 cs
Chamisan Al Krush 1976 gs
Chamisah Al Krush 1977 gm
Atika Al Krush 1978 gm
Atifa Al Saqlawi 1978 cm
Atah Saqlawiyah 1980 cm
Asha Al Dahmah 1986 cm
Asar Al Krush 1974 gs
Asara Ac Krush 1979 gm
Arabella Al Krush 1977 cm
AK Rafana 1973 bm
Aara Saqlawiah 1981 bm