Breeder: James & Audrey Whitlock


Main Index

Nafaysa 1987 bm
Nafa Baheia 1987 cm
AJ Shah Mehanna 1983 bs
AJ Raquimoniet 1986 cm
AJ Raquimona 1986 km
AJ Baheia Sherif 1984 gs