Breeder: James L. Phares


Main Index

Taramein 1978 cm
Skai Anandrah 1995 gm
Miss Marian 1979 cm
Meinspring 1982 cs
Hi Sandra 1982 gm
Halujj 1992 cs
Anlanah 1978 gm
Anacane 1980 gm