Breeder: Janet Chiesna


Main Index

Shane SH 1994 cs
Serapasha Moniet 1996 bm
JV Silver Eclypse 1993 gs
JV Nile Princess 1995 cm
JB Arabas 1996 ks
Javera Trystan 1994 cs
Javera Sabara 1989 cm
Javera Maralla 1996 cm
Javera Jean Ivey 1993 bm
Javera Jasmyn 1994 cm
Ibn Elhinny Mc 1997 cs
GH Janet 1984 gm