Breeder: John A. George


Main Index

Curfa 1933 cm
Arsa 1934 gm
Soab 1933 bs
Zenee 1928 bm
Ybarra 1934 cs
Sahalli 1932 gm
Pareta 1933 cm
Mahomet 1929 cs
Dowhana 1930 cm
Charmain 1931 cm