Breeder: Joyce Wilhelm


Main Index

Jagged Edge 2013 cs
Sirius Vision 2007 cs
Halim Hateefa 2007 cm
Halim Perfect Harmony 2004 cm
Halim Khayyaaliy 2002 cs
Halim Halle 2003 bm
Halim Hajji 2004 cm