Breeder: Julie A. Visger


Main Index

Mis Atiya 2012 gm
Jaleelah 2007 gm
My Shai Rose 2005 cm