Breeder: Kim R. Reuter


Main Index

KRH Kai Sharifa 1999 gm