Breeder: Loretta J. Pierce


Main Index

Sahib Ibn Samir 2004 bs
Spyder Man 2004 ks
Moniets Miracle 1994 gm
Michaela 1995 bm
Hatara 2000 bm
Haleaha 1995 bm
Gypsy Dansuar 1994 bm
Bint Wanissa 1997 gm
Azeem Melek 1999 gs
Anita 1997 cm
Amira Latifa 2002 gm