Breeder: Mark Rustebakke


Main Index

Faapasha M-R 2007 ks
Ali Bakkir M-R 2013 ks
Nile Fayrouz M-R 2011 bm
Bint Serabah M-R 2011 km
Jumaana M-R 2010 gm
Oracalo M-R 2009 ks
Nile Nefertiti M-R 2009 cm
Prince Amin M-R 2008 bs
Haliah M-R 2008 km
Abu Azimm M-R 2008 bs