Breeder: Meredith L. Mayo


Main Index

Shamiya Shattu 1981 bm
Shahs Princess 1982 cm
Salatina 1976 bm
Safra Atfa 1980 rm
Fa Brite 1979 bs