Breeder: Patrea Pabst


Main Index

Risha Negm 2014 cg
Amirah Nejma 2013 km
Negmal Tar 2011 gs
Ramses Negm 2010 bs
Aliah Laheeba 2010 cm
Baz Nejm 2009 bm
Shaboom Nejm 2008 bm
Kamayt Nejm 2008 cm
Kamar Nejm 2008 gm