Breeder: Paul or Garda Favara


Main Index

Favaras Sabrina 1988 gm